ADJATECH SP.  Z O.O. SP.K. realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich pn. Opracowanie technologii wytwarzania i zabezpieczenia przed korozją innowacyjnych okładzin ściennych jako elementu dekoracji wnętrz i elewacji zewnętrznej budynków”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Adjatech poprzez opracowanie nowej technologii wytwarzania i zabezpieczenia przed korozją innowacyjnych okładzin ściennych. W wyniku opracowania nowej technologii możliwe będzie znaczące ulepszenie oferowanego produktu tj. płytek dekoracyjnych z aluminium.

Dofinansowanie projektu z UE: 339 999,99 złlogotypy funduszy europejskich
 

Beneficjent Adjatech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
realizuje projekt pn.

„Przygotowanie do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji odlewów w firmie Adjatech Sp. z o.o. Sp. K.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2.

Cele i planowane efekty projektu: W wyniku realizacji projektu firma przygotuje się do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji umożliwiającej docelowo wdrożenie innowacyjnych produktów jakimi są wały modułowe. Spółka przeprowadzi prace rozwojowe tj. dokona fazy demonstracji i walidacji i sprawdzenia technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów przy zastosowaniu metodą kokilową.

Wartość projektu: 516 578,46 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 358 982,76 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.02.2017 – 31.03.2018.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Bogny Włodarczak
(telefon: 531 541 409, e-mail: b.wlodarczak@adjatech.pl).


Adjatech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą „Rozwój działalności eksportowej firmy Adjatech Sp. z o.o. Sp. K.”

Cele projektu: Podjęcie działań eksportowych przez przedsiębiorstwo oraz chęć dystrybucji usługi odlewniczej i produktów odlewniczych firmy na docelowe rynki zagraniczne, tj. niemiecki, francuski oraz włoski.

Planowane efekty projektu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – wartość docelowa to 3 etaty. Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych – wartość docelowa to 1 szt. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nawiąże kontakty handlowe z potencjalnymi parterami, co przełoży się na wzrost zamówień w firmie. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport.

Całkowita wartość projektu: 703 187,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 494 008,95 PLN

Informacja o projekcie 1.4.1. WRPO


Adjatech Sp. z o.o. Sp. k. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;

wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;

wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;

rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;

inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;

3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;

seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;

54 międzynarodowe wydarzenia targowe;

usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

  1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
  2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
  3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
  4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
  5. Australia i Oceania: Australia;
  6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

 


Brak aktualnie prowadzonych postępowań ofertowych.