Unia Europejska

tel. (+48 61) 662 43 37

Gnieźnieńska 26

62-006 Kobylnica

Certyfikowany produkt

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

NIP: 7792430210

REGON: 361226405

KRS: 0001009661

DOTACJE UE

HISTORIA DOTACJI DLA ADJATECH METALWORKING

Adjatech Metalworking Sp. Z o.o., ul. Zbąszyńska 22A, 60-359 Poznań

informuje o realizacji projektu pn.

„Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego obejmującego modułowy system poręczowy”

Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacji produktowej (system poręczowy), która ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego oraz zakupu niezbędnych do wdrożenia środków trwałych.

Całkowita wartość projektu: 910 200,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 529 000,00 zł

Adjatech Metalworking Sp. Z o.o., ul. Zbąszyńska 22A, 60-359 Poznań

z Funduszy Europejskich pn. Opracowanie technologii wytwarzania i zabezpieczenia przed korozją innowacyjnych okładzin ściennych jako elementu dekoracji wnętrz i elewacji zewnętrznej budynków”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Adjatech Metalworking poprzez opracowanie nowej technologii wytwarzania i zabezpieczenia przed korozją innowacyjnych okładzin ściennych. W wyniku opracowania nowej technologii możliwe będzie znaczące ulepszenie oferowanego produktu tj. płytek dekoracyjnych z aluminium.

Całkowita wartość projektu: 491 999,99 zł

Kwota dofinansowania z UE: 339 999,99 zł

Beneficjent Adjatech Metalworking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informuje o realizacji projektu pn.

„Przygotowanie do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji odlewów w firmie Adjatech Metalworking Sp. z o.o.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2.

Cele i planowane efekty projektu: W wyniku realizacji projektu firma przygotuje się do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji umożliwiającej docelowo wdrożenie innowacyjnych produktów jakimi są wały modułowe. Spółka przeprowadzi prace rozwojowe tj. dokona fazy demonstracji i walidacji i sprawdzenia technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów przy zastosowaniu metodą kokilową.

Całkowita wartość projektu: 516 578,46 zł

Kwota dofinansowania z UE: 358 982,76 zł

Projekt realizowany w okresie 01.02.2017 – 31.03.2018.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Bogny Włodarczak
(telefon: 531 541 409, e-mail: b.wlodarczak@adjatech.pl).

Adjatech Metalworking Sp. Z o.o., ul. Zbąszyńska 22A, 60-359 Poznań

informuje o realizacji projektu pn.

„Rozwój działalności eksportowej firmy Adjatech Metalworking Sp. z o.o.”

Cele projektu: Podjęcie działań eksportowych przez przedsiębiorstwo oraz chęć dystrybucji usługi odlewniczej i produktów odlewniczych firmy na docelowe rynki zagraniczne, tj. niemiecki, francuski oraz włoski.

Planowane efekty projektu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – wartość docelowa to 3 etaty. Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych – wartość docelowa to 1 szt. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nawiąże kontakty handlowe z potencjalnymi parterami, co przełoży się na wzrost zamówień w firmie. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport.

Całkowita wartość projektu: 703 187,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 494 008,95 zł

Informacja o projekcie 1.4.1. WRPO

Adjatech Metalworking Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

informuje o realizacji projektu pn.

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;

wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;

wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;

rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;

inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;

3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;

seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;

54 międzynarodowe wydarzenia targowe;

usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;

Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;

Skandynawia: Norwegia, Szwecja;

Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;

Australia i Oceania: Australia;

Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

WIZYTÓWKA

Adres

Gnieźnieńska 26

Janikowo, k. Poznania

62-006 Kobylnica

Telefon
Adres mailowy