Unia Europejska

tel. (+48 61) 662 43 37

Gnieźnieńska 26

62-006 Kobylnica

STREFA KLIENTA

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Celem niniejszych ogólnych warunków (zwanych dalej „OWS”) jest określenie zasad, w oparciu o które będzie realizowana na rzecz zamawiających, prowadzących działalność gospodarczą, niebędących konsumentami (zwanych dalej łącznie „Kontrahentami” lub, z osobna, „Kontrahentem”) sprzedaż i/lub dostawa rzeczy (zwanych dalej „Towarami”), oferowanych do sprzedaży przez ADJATECH METALWORKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kod 60-359, ul. Zbąszyńska 22a wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000552475, nr VAT UE: PL 7792430210 (zwaną dalej „ADJATECH METALWORKING”). ADJATECH METALWORKING i Kontrahent/Kontrahenci zwani są dalej również łącznie „Stronami”. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zostaną wskazane przez ADJATECH METALWORKING w ofercie (zwanej dalej „Ofertą”).

§ 1 (Przedmiot OWS)

 1. 1. W ramach OWS i na zasadach w nich określonych, ADJATECH METALWORKING zobowiązuje się do sprzedaży i/lub dostawy Kontrahentowi Towarów wyspecyfikowanych w Ofercie, w terminie i po cenie w niej wskazanych, a Kontrahent do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty należnej ceny.
  2. Terminy realizacji Towarów, warunki poszczególnych dostaw i przysługujące z tego tytułu ADJATECH METALWORKING należności zostaną każdorazowo określone w Ofercie.
  3. Dostawa (odbiór) Towarów nastąpi w terminie każdorazowo wskazanym w Ofercie. W razie opóźnienia z dostawą (odbiorem) Towarów z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ADJATECH METALWORKING kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. b OWS.
  4. W stosunku do Towarów obowiązuje cena netto określona w Ofercie, powiększona o podatek VAT.

§ 2 (Oferta)

Przez Ofertę należy rozumieć ofertę złożoną przez ADJATECH METALWORKING Kontrahentowi na Towary, zawierającą w szczególności: rodzaj Towarów, cenę jednostkową, okres obowiązywania Oferty, termin zapłaty oraz zasady transportu Towarów według reguł Incoterms 2010 określonych każdorazowo w Ofercie.

§ 3 (Zobowiązania Kontrahenta)

 • Akceptując warunki Oferty, Kontrahent akceptuje jednocześnie OWS i zobowiązuje się:
 • bezwzględnie dochować tajemnicy handlowej, przez którą należy rozumieć w szczególności informacje dotyczące treści Oferty, struktury organizacyjnej ADJATECH METALWORKING, zasad rozliczeń finansowych obowiązujących pomiędzy Stronami i inne kwestie związane z produkcją i dystrybucją Towarów udostępnione Kontrahentowi, wcześniej nieupublicznione,
 • powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wizerunek ADJATECH METALWORKING,
 • do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty ceny w terminie,
 • niezwłocznie poinformować ADJATECH METALWORKING o wszelkich okolicznościach, mających lub mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Zamówienia.

§ 4 (Realizacja Ofert przez ADJATECH METALWORKING i odbiór Towarów)

 1. Ewentualna realizacja Ofert przez ADJATECH METALWORKING nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania Oferty Kontrahent prześle do ADJATECH METALWORKING w drodze e-mailowej, faxem lub dostarczy osobiście do siedziby ADJATECH METALWORKING podpisane przez należycie upoważnioną osobę zamówienie zawierające symbole zamawianych Towarów, formę opakowania oraz proponowany termin dostawy.
 2. Po otrzymaniu przez ADJATECH METALWORKING Zamówienia, ADJATECH METALWORKING podejmie decyzję o ewentualnym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, przesyłając Kontrahentowi odpowiednie potwierdzenie (zwane dalej „Potwierdzeniem Zamówienia”) faxem lub na adres e-mail, wskazany w Zamówieniu. Odmowa przyjęcia przez ADJATECH METALWORKING danego Zamówienia do realizacji nie wymaga uzasadnienia.
 3. W sytuacji, gdy w Ofercie zastrzeżono, iż ewentualna realizacja Zamówienia wiąże się z koniecznością dokonania uprzedniej przedpłaty w wysokości 100% ceny Zamówienia brutto (zwanej dalej „Przedpłatą”), realizacja tego Zamówienia – po przesłaniu Kontrahentowi Potwierdzenia Zamówienia – nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy Kontrahent zapłaci Przedpłatę w terminie wskazanym na fakturze, doręczonej Kontrahentowi wraz z Potwierdzeniem Zamówienia. Brak zapłaty Przedpłaty w terminie wskazanym na fakturze oznacza, iż Zamówienie uznaje się za niebyłe. W przypadku dokonania zapłaty Przedpłaty po terminie wskazanym na fakturze ADJATECH METALWORKING oceni, czy realizacja Zamówienia jest możliwa, i jeśli okaże się możliwa – wskaże Kontrahentowi nowy termin dostawy.
 4. W sytuacji, gdy ADJATECH METALWORKING zawarł w Potwierdzeniu Zamówienia zmiany w stosunku do Oferty, Kontrahent zobowiązany jest w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia zatwierdzić te zmiany. Brak zgody Kontrahenta na ww. zmiany (lub brak odpowiedzi w tym zakresie w zakreślonym ww. terminie) oznacza, iż uznaje się Zamówienie za niebyłe. Zgoda Kontrahenta na ww. zmiany oznacza, że poprzez Ofertę należy rozumieć pierwotną ofertę wraz ze wskazanymi w Potwierdzeniu Zamówienia zmianami, zaakceptowanymi przez Kontrahenta.
 5. Wytworzenie zamówionych przez Kontrahenta Towarów będzie następować zgodnie z dokumentacją technologiczną posiadaną przez ADJATECH METALWORKING (specyfikacjami technicznymi itp.). Wszystkie Towary ADJATECH METALWORKING są wytwarzane zgodnie z systemem jakości opracowanym przez ADJATECH METALWORKING.
 6. Każde Zamówienie zostaje złożone z uwzględnieniem zastrzeżenia, że ADJATECH METALWORKING nie jest znane przeznaczenie Towarów, co ADJATECH METALWROKING niniejszym oświadcza. Zamówienie wykonane zostanie zgodnie z wytycznymi Kontrahenta, który we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określa parametry techniczne Towarów, biorąc pod uwagę wszystkie istotne aspekty ich wytwarzania i użytkowania, w szczególności oczekiwaną wytrzymałość techniczną Towarów.
 7. Dostawy Towarów odbywają się na podstawie reguł Incoterms 2010 określonych w Ofercie, chyba że Strony postanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 8. Niezależnie od wyboru danej reguły Incoterms 2010, z chwilą rozpoczęcia rozładunku Towarów ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Kontrahenta.
 9. Kontrahent jest zobowiązany do odbioru Towarów i ich rozładunku w miejscu przeznaczenia w dniu dokonania dostawy. W przypadku dostawy (transportu) realizowanego przez ADJATECH METALWORKING Kontrahent jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z Towarami w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kontrahent nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty przestoju samochodu, według stawki przewoźnika. Kontrahent ma prawo, za zgodą ADJATECH METALWORKING oraz przewoźnika, wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu. Wszelkie dodatkowe koszty związane z dostawą Towarów do alternatywnego miejsca rozładunku ponosi Kontrahent.
 10. Dostawa Towarów zostanie potwierdzona przez Kontrahenta (lub osoby przez niego upoważnione) w dokumentach dostawy, przedłożonych przez ADJATECH METALWORKING.
 11. W braku innego wyraźnego ustalenia, przez osoby upoważnione przez Kontrahenta do potwierdzenia dostawy Towarów w dokumentach dostawy rozumie się kierowcę i inne osoby, które stawią się w siedzibie ADJATECH METALWORKING po odbiór towaru lub – w przypadku odbioru w innej lokalizacji niż siedziba ADJATECH METALWORKING – osoby czynne w miejscu dostawy.. Kontrahent zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować ADJATECH METALWORKING o osobach upoważnionych do odbioru i potwierdzenia danej dostawy Towarów. W takim wypadku osoby upoważnione będą zobowiązane do potwierdzenia swojej tożsamości na każde żądanie przedstawicieli ADJATECH METALWORKING faktycznie dokonujących dostawy Towarów, w szczególności poprzez okazanie stosownych dokumentów ze zdjęciem. W razie wątpliwości co do tożsamości osób upoważnionych, przez co należy rozumieć w szczególności brak lub odmowę okazania przez nie stosownych dokumentów, przedstawiciele ADJATECH METALWORKING będą uprawnieni odmówić im wydania Towarów. Odmowa wydania Towarów przez ADJATECH METALWORKING z ww. przyczyny będzie równoznaczna z opóźnieniem Kontrahenta w odbiorze Towarów, do której stosuje się § 5 ust. 1 lit. b OWS.

§ 5 (Odpowiedzialność Kontrahenta)

 1. Kontrahent będzie zobowiązany zapłacić na rzecz ADJATECH METALWORKING karę umowną:
  a) w razie odstąpienia od realizowanego przez ADJATECH METALWORKING Zamówienia – w wysokości 100 % ceny Zamówienia brutto,
  b) w razie opóźnienia Kontrahenta w odbiorze Towarów – w wysokości 5,0 % ceny Zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia,
  c) w razie ujawnienia nieupoważnionemu podmiotowi trzeciemu informacji stanowiącej tajemnicę handlową w rozumieniu OWS – za każde naruszenie – w wysokości:
  – 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych) – w stosunku do Kontrahentów, z którymi ADJATECH METALWORKING wygenerował roczny przychód, w roku poprzedzającym rok, w którym ADJATECH METALWORKING powziął wiedzę o tym naruszeniu, w wysokości powyżej 500.000,00 PLN brutto;
  – 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) – w stosunku do pozostałych Kontrahentów.
 2. ADJATECH METALWORKING zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6 (Faktura i płatności)

 1. Cena określona w Ofercie obejmuje koszt opakowań.
 2. Faktury będą wystawiane przez ADJATECH METALWORKING w walucie polskiej (w polskich złotych) lub w Euro.
 3. Ceny wyrażone w Ofercie w Euro mogą zostać przeliczone na fakturze na walutę polską (PLN) w oparciu o kurs sprzedaży walut obcych NBP, tabela C, z dnia wystawienia danej faktury.
 4. ADJATECH METALWORKING zastrzega sobie prawo do zmiany wartości Oferty (i w konsekwencji Zamówienia) w przypadku zmian stawek podatkowych, w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT.
 5. Faktury będą doręczane Kontrahentowi wraz z dostawą (odbiorem) Towarów, której dotyczą, lub wysyłane Kontrahentowi wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, w przypadku konieczności uiszczenia Przedpłaty. Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kontrahenta.
 6. Płatność należności objętych fakturą nastąpi przelewem, w terminie wskazanym w Ofercie, na rachunek bankowy ADJATECH METALWORKING wskazany na doręczonej fakturze, chyba że na fakturze wskazano inny (krótszy lub dłuższy) termin płatności.
 7. Własność dostarczonych Towarów przechodzi na Kontrahenta dopiero z chwilą zapłaty przez Kontrahenta wszelkich należności ADJATECH METALWORKING.
 8. W przypadku zajęć ze strony osób trzecich (zajęcie, zastaw, prawo zatrzymania itp.) Kontrahent jest zobowiązany zwrócić uwagę na fakt, iż Towar objęty jest zastrzeżeniem własności.

§ 7 (Procedura reklamacyjna)

 1. Przepisy ogólne
  a) Wszelkie reklamacje Towarów będą dokonywane w oparciu o postanowienia OWS.
  b) Na potrzeby OWS poprzez reklamację rozumie się roszczenie Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy (Towarów), zakupionych w ADJATECH METALWORKING (w szczególności odlewów, wyrobów z gumy oraz wałków i rolek metalowych powlekanych gumą). Tak rozumiana reklamacja zwana jest dalej „Reklamacją” lub, łącznie, „Reklamacjami”.
  c) W przypadku uznania przez ADJATECH METALWORKING Reklamacji za zasadną, ADJATECH METALWORKING jednostronnie podejmuje wiążącą Kontrahenta decyzję o wyborze rodzaju roszczenia, jakie przysługiwać będzie Kontrahentowi z tego tytułu. Kontrahent w zgłoszeniu reklamacyjnym może wskazać rodzaj roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lecz wskazanie to nie wiąże ADJATECH METALWORKING.
  d) Roszczeniami, o których mowa w pkt 3 powyżej, są naprawa Towarów, obniżenie ceny (rabat) albo wymiana Towarów na wolne od wad.
  e) ADJATECH METALWORKING w pierwszej kolejności będzie starał się, w razie uznania Reklamacji za zasadną, naprawić zareklamowany Towar.
  f) ADJATECH METALWORKING zobowiązany jest do zbadania zasadności Reklamacji, a także do poinformowania Kontrahenta o podjętej decyzji i sposobie realizacji.
  g) W przypadku braku pisemnego zgłoszenia przez Kontrahenta w momencie zakończenia dostawy Towarów w dokumentacji dostawy (lub w dokumentacji odbioru Towarów) zastrzeżeń odnośnie dostarczonych (otrzymanych) Towarów co do ich ilości oraz rodzaju, Strony uważają dostawę (odbiór) za należycie dokonaną przez ADJATECH METALWORKING w tym zakresie.
  h) Odpowiedzialność ADJATECH METALWORKING z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy (Towarów) jest wyłączona.
 2. Podstawowe warunki postępowania reklamacyjnego
  a) Reklamacja winna być zgłoszona przez Kontrahenta wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej ADJATECH METALWORKING: www.adjatech.pl. Wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać drogą mailową na adres: biuro@adjatech.pl.
  b) Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za kompletne, gdy Dział Wsparcia Sprzedaży ADJATECH METALWORKING otrzyma od Kontrahenta prawidłowo i czytelnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz niezbędne materiały, m.in. zdjęcia.
  c) Zdjęcia dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć w formacie: nazwa_plik.jpg do wiadomości mailowej, w której przesyłany jest formularz zgłoszenia reklamacyjnego.
  d) Próbki dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na poniższy adres:

  Adjatech Metalworking Sp. z o.o.
  ul. Gnieźnieńska 26, Janikowo
  62-006 Kobylnica

  z koniecznym dopiskiem: Dział Wsparcia Sprzedaży.

  Przesyłka musi zawierać następujące informacje:
  a) Wszelkie koszty związane z rozpoznaniem nieuzasadnionej Reklamacji ponosi Kontrahent.
  b) ADJATECH METALWORKING zobowiązuje się ustosunkować w przedmiocie Reklamacji w ciągu 40 dni od dnia złożenia przez Kontrahenta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. Zasady dostawy reklamowanego Towaru oraz jego naprawy, lub wymiany na wolny od wad
  a) W przypadku uznania przez ADJATECH METALWORKING Reklamacji za zasadną, wysyłka reklamowanego Towaru przez Kontrahenta do ADJATECH METALWORKING może się odbyć wyłącznie po uzyskaniu od Działu Wsparcia Sprzedaży ADJATECH METALWORKING zgody na jego wysyłkę.
  b) Kontrahent zobowiązany jest wysłać reklamowany Towar w ciągu 7 dni po uzyskaniu od Działu Wsparcia Sprzedaży ADJATECH METALWORKING zgody na wysyłkę.
  c) Po uzyskaniu zgody, o której mowa w pkt 1 powyżej, reklamowany Towar należy wysłać na poniższy adres:

  Adjatech Metalworking Sp. z o.o.
  ul. Gnieźnieńska 26-28 Janikowo
  62-006 Kobylnica

  z koniecznym dopiskiem: Zwrot reklamacyjny.

  Przesyłka musi zawierać następujące informacje:
  a) Koszty i ryzyko związane z przesłaniem reklamowanego Towaru ponosi Kontrahent. Reklamowany Towar musi być dostarczony do ADJATECH METALWORKING, prawidłowo zabezpieczony na czas transportu, aby wykluczyć możliwość powstania wady z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, czy też przewoźnika.
  b) Dział Wsparcia Sprzedaży ADJATECH METALWORKING każdorazowo sprawdza poprawność nadesłanego reklamowanego Towaru z danymi zawartymi w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. Wszelkie koszty wynikłe z niezgodności między reklamowanym Towarem, a danymi z formularza zgłoszenia reklamacyjnego obciążają Kontrahenta.
  c) Po przeprowadzeniu przez ADJATECH METALWORKING pozytywnej weryfikacji nadesłanego reklamowanego Towaru, o którym mowa w pkt 5 powyżej, ADJATECH METALWORKING prześle Kontrahentowi Towar wolny od wad (w wyniku dokonanej naprawy, lub jego wymiany) w terminie indywidualnie ustalonym od dnia otrzymania reklamowanego Towaru.

 4. Kontakt:
  W razie pytań, lub wątpliwości dotyczących rozpatrywania Reklamacji należy skontaktować się z Działem Wsparcia Sprzedaży ADJATECH METALWORKING, tel. + 48 61 662 43 37, e‐mail: biuro@adjatech.pl.

§ 8 (Czas trwania OWS)

OWS mają zastosowanie do wszystkich Zamówień, skierowanych przez Kontrahentów do ADJATECH METALWORKING, od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 9 (Klauzula salwatoryjna)

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWS jest, stanie się lub zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku Strony są zobowiązane zastąpić nieskuteczne lub nieważne zapisy OWS takimi postanowieniami łączącej je umowy, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom OWS.

§ 10 (Postanowienia końcowe)

1. Dla OWS, a także dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle zawartych z Kontrahentami umów sprzedaży i/lub dostawy, właściwym jest prawo polskie. W pierwszej kolejności w sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z umów sprzedaży i/lub dostawy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu; w przypadku, jeśliby właściwy był sąd rejonowy, będzie to Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.
3. Do umów sprzedaży i/lub dostawy nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 ze zm.).
4. Każda Strona poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o każdej zmianie osób upoważnionych do odbioru Towarów, składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Strony oraz zmianie danych adresowych, pod rygorem, iż w przypadku braku takiego powiadomienia oświadczenia, składane przez osoby dotychczas upoważnione oraz doręczane na dotychczasowe dane adresowe będą uznane, odpowiednio, jako prawidłowo złożone i doręczone.

WIZYTÓWKA

Adres

Gnieźnieńska 26

Janikowo, k. Poznania

62-006 Kobylnica

Telefon
Adres mailowy