European Union

phone (+48 61) 662 43 37

Gnieźnieńska 26

62-006 Kobylnica

Certified product

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

NIP: 7792430210

REGON: 361226405

KRS: 0001009661

CUSTOMER AREA

General conditions of sale

The purpose of these General Terms and Conditions (hereinafter referred to as “GTC”) is to establish the rules under which ADJATECH METALWORKING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office in Poznań, postal code 60-359, ul. Zbąszyńska 22a, registered in the National Court Register, held by the District Court in Poznań, Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII Economic Department, under the number: 0000552475, EU VAT number: PL 7792430210 (hereinafter referred to as “ADJATECH METALWORKING”) will carry out sales and/or deliveries of goods (hereinafter referred to as “Goods”) offered for sale to entrepreneurs who are not consumers (hereinafter referred to collectively as “Contractors” or individually as “Contractor”). ADJATECH METALWORKING and the Contractor/Contractors are hereinafter collectively referred to as the “Parties.” Detailed regulations in this regard will be indicated by ADJATECH METALWORKING in the offer (hereinafter referred to as the “Offer”).

§ 1 (Subject Matter of GTC)

 1. Under the GTC and the rules specified therein, ADJATECH METALWORKING undertakes to sell and/or deliver Goods specified in the Offer to the Contractor, within the time frame and at the price indicated therein, and the Contractor undertakes to accept the ordered Goods and pay the due price.
 2. The delivery times for the Goods, the conditions for individual deliveries, and the receivables due to ADJATECH METALWORKING as a result thereof will be determined each time in the Offer.
 3. The delivery (receipt) of Goods will take place within the time frame specified in the Offer. In case of delays in the delivery (receipt) of Goods due to the Contractor’s fault, the Contractor is obliged to pay a contractual penalty to ADJATECH METALWORKING, as specified in § 5 para. 1 lit. b of the GTC.
 4. The price for the Goods is the net price specified in the Offer, increased by VAT.

§ 2 (Offer)

The term “Offer” refers to the offer made by ADJATECH METALWORKING to the Contractor for Goods, including in particular: the type of Goods, unit price, validity period of the Offer, payment terms, and the rules of Goods transportation according to Incoterms 2010 rules, specified in each Offer.

§ 3 (Contractor’s Obligations)

 • By accepting the terms of the Offer, the Contractor also accepts the GTC and undertakes to:

 • Strictly observe trade secrets, which include, in particular, information regarding the content of the Offer, the organizational structure of ADJATECH METALWORKING, financial settlement principles between the Parties, and other matters related to the production and distribution of Goods made available to the Contractor, not previously made public,

 • Refrain from any actions that could negatively affect the image of ADJATECH METALWORKING,

 • Take delivery of the ordered Goods and pay the price within the specified timeframe,

 • Immediately inform ADJATECH METALWORKING of any circumstances that may or might affect the proper fulfillment of the Order.

§ 4 (Execution of Offers by ADJATECH METALWORKING and Receipt of Goods)

 1. The execution of Offers by ADJATECH METALWORKING will occur only if, during the validity period of the Offer, the Contractor submits an order to ADJATECH METALWORKING by email, fax, or personally delivers it to the registered office of ADJATECH METALWORKING, signed by a duly authorized person, containing the symbols of the ordered Goods, packaging form, and proposed delivery date.
 2. Upon receiving the order from the Contractor, ADJATECH METALWORKING will decide whether to confirm the acceptance of the order for execution, sending the Contractor the appropriate confirmation (hereinafter referred to as the “Order Confirmation”) by fax or email to the address specified in the Order. Refusal by ADJATECH METALWORKING to accept a particular order for execution does not require justification.
 3. In cases where the Offer specifies that the execution of the order requires a prior prepayment of 100% of the gross order price (hereinafter referred to as “Prepayment”), the execution of such order, after sending the Order Confirmation to the Contractor, will only occur if the Contractor pays the Prepayment within the deadline indicated on the invoice delivered to the Contractor along with the Order Confirmation. Failure to pay the Prepayment within the deadline specified on the invoice means that the order is considered invalid. In case of paying the Prepayment after the deadline specified on the invoice, ADJATECH METALWORKING will assess whether the execution of the order is possible, and if it is, ADJATECH METALWORKING will specify a new delivery date for the Contractor.
 4. In cases where ADJATECH METALWORKING has made changes to the Offer in the Order Confirmation, the Contractor is obligated to approve these changes within the timeframe specified in the Order Confirmation. The Contractor’s refusal to accept these changes (or no response in this regard within the specified timeframe) means that the order is considered invalid. The Contractor’s approval of these changes means that the Offer includes the original offer along with the changes specified in the Order Confirmation, approved by the Contractor.
 5. The production of Goods ordered by the Contractor will be carried out in accordance with the technological documentation possessed by ADJATECH METALWORKING (technical specifications, etc.). All Goods from ADJATECH METALWORKING are produced in accordance with the quality system developed by ADJATECH METALWORKING.
 6. Each order is placed with the reservation that ADJATECH METALWORKING is not aware of the intended use of the Goods, which ADJATECH METALWROKING hereby declares. The order will be executed according to the Contractor’s guidelines, who, on their own responsibility, determine the technical parameters of the Goods, taking into account all relevant aspects of their production and use, especially the expected technical durability of the Goods.
 7. Deliveries of Goods are made based on the Incoterms 2010 rules specified in the Offer, unless otherwise agreed by the Parties, subject to paragraph 8 below.
 8. Regardless of the chosen Incoterms rule, the risk of damage or loss of Goods passes to the Contractor from the moment of unloading the Goods.
 9. The Contractor is obliged to take delivery of the Goods and unload them at the destination on the day of delivery. In the case of delivery (transport) carried out by ADJATECH METALWORKING, the Contractor is obliged to unload the vehicle with the Goods within 2 hours from the arrival of the vehicle at the destination. If the Contractor fails to unload within the specified time, they will be responsible for the costs of the vehicle’s downtime at the carrier’s rate. The Contractor has the right, with the consent of ADJATECH METALWORKING and the carrier, to specify additional alternative unloading locations. All additional costs related to the delivery of Goods to an alternative unloading location are borne by the Contractor.
 10. Dostawa Towarów zostanie potwierdzona przez Kontrahenta (lub osoby przez niego upoważnione) w dokumentach dostawy, przedłożonych przez ADJATECH METALWORKING.
 11. The delivery of Goods will be confirmed by the Contractor (or persons authorized by them) in the delivery documents presented by ADJATECH METALWORKING. The confirmation consists of the Contractor’s signature on the delivery documents presented by ADJATECH METALWORKING, which means that the Contractor has no claims regarding the delivery of Goods, in particular, claims for shortages or defects. In the case of an electronic delivery confirmation, it is equivalent to the physical signature of the Contractor and constitutes an unchangeable declaration of the Contractor regarding the proper delivery of Goods. The Contractor is obliged to immediately inform ADJATECH METALWORKING in writing about any defects in the Goods delivered and submit a complaint in accordance with the provisions of the GTC. The Parties may agree on the frequency and method of delivery of Goods to the Contractor’s warehouse. The terms of such deliveries will be specified in the Offer or an annex to the Offer.

§ 5 (Payment for Goods)

 1. The Contractor undertakes to pay for the Goods on the basis of issued invoices:
  a) The price for the Goods is the net price specified in the Offer, increased by VAT.
  b) w razie opóźnienia Kontrahenta w odbiorze Towarów – w wysokości 5,0 % ceny Zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia,
  c) w razie ujawnienia nieupoważnionemu podmiotowi trzeciemu informacji stanowiącej tajemnicę handlową w rozumieniu OWS – za każde naruszenie – w wysokości:
  – 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych) – w stosunku do Kontrahentów, z którymi ADJATECH METALWORKING wygenerował roczny przychód, w roku poprzedzającym rok, w którym ADJATECH METALWORKING powziął wiedzę o tym naruszeniu, w wysokości powyżej 500.000,00 PLN brutto;
  – 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) – w stosunku do pozostałych Kontrahentów.
 2. ADJATECH METALWORKING zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6 (Faktura i płatności)

 1. Cena określona w Ofercie obejmuje koszt opakowań.
 2. Faktury będą wystawiane przez ADJATECH METALWORKING w walucie polskiej (w polskich złotych) lub w Euro.
 3. Ceny wyrażone w Ofercie w Euro mogą zostać przeliczone na fakturze na walutę polską (PLN) w oparciu o kurs sprzedaży walut obcych NBP, tabela C, z dnia wystawienia danej faktury.
 4. ADJATECH METALWORKING zastrzega sobie prawo do zmiany wartości Oferty (i w konsekwencji Zamówienia) w przypadku zmian stawek podatkowych, w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT.
 5. Faktury będą doręczane Kontrahentowi wraz z dostawą (odbiorem) Towarów, której dotyczą, lub wysyłane Kontrahentowi wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, w przypadku konieczności uiszczenia Przedpłaty. Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kontrahenta.
 6. Płatność należności objętych fakturą nastąpi przelewem, w terminie wskazanym w Ofercie, na rachunek bankowy ADJATECH METALWORKING wskazany na doręczonej fakturze, chyba że na fakturze wskazano inny (krótszy lub dłuższy) termin płatności.
 7. Własność dostarczonych Towarów przechodzi na Kontrahenta dopiero z chwilą zapłaty przez Kontrahenta wszelkich należności ADJATECH METALWORKING.
 8. W przypadku zajęć ze strony osób trzecich (zajęcie, zastaw, prawo zatrzymania itp.) Kontrahent jest zobowiązany zwrócić uwagę na fakt, iż Towar objęty jest zastrzeżeniem własności.

§ 7 (Procedura reklamacyjna)

 1. Przepisy ogólne
  a) Wszelkie reklamacje Towarów będą dokonywane w oparciu o postanowienia OWS.
  b) Na potrzeby OWS poprzez reklamację rozumie się roszczenie Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy (Towarów), zakupionych w ADJATECH METALWORKING (w szczególności odlewów, wyrobów z gumy oraz wałków i rolek metalowych powlekanych gumą). Tak rozumiana reklamacja zwana jest dalej „Reklamacją” lub, łącznie, „Reklamacjami”.
  c) W przypadku uznania przez ADJATECH METALWORKING Reklamacji za zasadną, ADJATECH METALWORKING jednostronnie podejmuje wiążącą Kontrahenta decyzję o wyborze rodzaju roszczenia, jakie przysługiwać będzie Kontrahentowi z tego tytułu. Kontrahent w zgłoszeniu reklamacyjnym może wskazać rodzaj roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lecz wskazanie to nie wiąże ADJATECH METALWORKING.
  d) Roszczeniami, o których mowa w pkt 3 powyżej, są naprawa Towarów, obniżenie ceny (rabat) albo wymiana Towarów na wolne od wad.
  e) ADJATECH METALWORKING w pierwszej kolejności będzie starał się, w razie uznania Reklamacji za zasadną, naprawić zareklamowany Towar.
  f) ADJATECH METALWORKING zobowiązany jest do zbadania zasadności Reklamacji, a także do poinformowania Kontrahenta o podjętej decyzji i sposobie realizacji.
  g) W przypadku braku pisemnego zgłoszenia przez Kontrahenta w momencie zakończenia dostawy Towarów w dokumentacji dostawy (lub w dokumentacji odbioru Towarów) zastrzeżeń odnośnie dostarczonych (otrzymanych) Towarów co do ich ilości oraz rodzaju, Strony uważają dostawę (odbiór) za należycie dokonaną przez ADJATECH METALWORKING w tym zakresie.
  h) Odpowiedzialność ADJATECH METALWORKING z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy (Towarów) jest wyłączona.
 2. Podstawowe warunki postępowania reklamacyjnego
  a) Reklamacja winna być zgłoszona przez Kontrahenta wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej ADJATECH METALWORKING: www.adjatech.pl. Wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać drogą mailową na adres: biuro@adjatech.pl.
  b) Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za kompletne, gdy Dział Wsparcia Sprzedaży ADJATECH METALWORKING otrzyma od Kontrahenta prawidłowo i czytelnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego oraz niezbędne materiały, m.in. zdjęcia.
  c) Zdjęcia dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego należy załączyć w formacie: nazwa_plik.jpg do wiadomości mailowej, w której przesyłany jest formularz zgłoszenia reklamacyjnego.
  d) Próbki dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na poniższy adres:

  Adjatech Metalworking Sp. z o.o.
  ul. Gnieźnieńska 26, Janikowo
  62-006 Kobylnica

  z koniecznym dopiskiem: Dział Wsparcia Sprzedaży.

  Przesyłka musi zawierać następujące informacje:
  a) Wszelkie koszty związane z rozpoznaniem nieuzasadnionej Reklamacji ponosi Kontrahent.
  b) ADJATECH METALWORKING zobowiązuje się ustosunkować w przedmiocie Reklamacji w ciągu 40 dni od dnia złożenia przez Kontrahenta kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. Zasady dostawy reklamowanego Towaru oraz jego naprawy, lub wymiany na wolny od wad
  a) W przypadku uznania przez ADJATECH METALWORKING Reklamacji za zasadną, wysyłka reklamowanego Towaru przez Kontrahenta do ADJATECH METALWORKING może się odbyć wyłącznie po uzyskaniu od Działu Wsparcia Sprzedaży ADJATECH METALWORKING zgody na jego wysyłkę.
  b) Kontrahent zobowiązany jest wysłać reklamowany Towar w ciągu 7 dni po uzyskaniu od Działu Wsparcia Sprzedaży ADJATECH METALWORKING zgody na wysyłkę.
  c) Po uzyskaniu zgody, o której mowa w pkt 1 powyżej, reklamowany Towar należy wysłać na poniższy adres:

  Adjatech Metalworking Sp. z o.o.
  ul. Gnieźnieńska 26-28 Janikowo
  62-006 Kobylnica

  z koniecznym dopiskiem: Zwrot reklamacyjny.

  Przesyłka musi zawierać następujące informacje:
  a) Koszty i ryzyko związane z przesłaniem reklamowanego Towaru ponosi Kontrahent. Reklamowany Towar musi być dostarczony do ADJATECH METALWORKING, prawidłowo zabezpieczony na czas transportu, aby wykluczyć możliwość powstania wady z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta, czy też przewoźnika.
  b) Dział Wsparcia Sprzedaży ADJATECH METALWORKING każdorazowo sprawdza poprawność nadesłanego reklamowanego Towaru z danymi zawartymi w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. Wszelkie koszty wynikłe z niezgodności między reklamowanym Towarem, a danymi z formularza zgłoszenia reklamacyjnego obciążają Kontrahenta.
  c) Po przeprowadzeniu przez ADJATECH METALWORKING pozytywnej weryfikacji nadesłanego reklamowanego Towaru, o którym mowa w pkt 5 powyżej, ADJATECH METALWORKING prześle Kontrahentowi Towar wolny od wad (w wyniku dokonanej naprawy, lub jego wymiany) w terminie indywidualnie ustalonym od dnia otrzymania reklamowanego Towaru.

 4. Kontakt:
  W razie pytań, lub wątpliwości dotyczących rozpatrywania Reklamacji należy skontaktować się z Działem Wsparcia Sprzedaży ADJATECH METALWORKING, tel. + 48 61 662 43 37, e‐mail: biuro@adjatech.pl.

§ 8 (Czas trwania OWS)

OWS mają zastosowanie do wszystkich Zamówień, skierowanych przez Kontrahentów do ADJATECH METALWORKING, od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 9 (Klauzula salwatoryjna)

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWS jest, stanie się lub zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWS. W takim przypadku Strony są zobowiązane zastąpić nieskuteczne lub nieważne zapisy OWS takimi postanowieniami łączącej je umowy, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom OWS.

§ 10 (Postanowienia końcowe)

1. Dla OWS, a także dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na tle zawartych z Kontrahentami umów sprzedaży i/lub dostawy, właściwym jest prawo polskie. W pierwszej kolejności w sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z umów sprzedaży i/lub dostawy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu; w przypadku, jeśliby właściwy był sąd rejonowy, będzie to Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.
3. Do umów sprzedaży i/lub dostawy nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 ze zm.).
4. Każda Strona poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o każdej zmianie osób upoważnionych do odbioru Towarów, składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Strony oraz zmianie danych adresowych, pod rygorem, iż w przypadku braku takiego powiadomienia oświadczenia, składane przez osoby dotychczas upoważnione oraz doręczane na dotychczasowe dane adresowe będą uznane, odpowiednio, jako prawidłowo złożone i doręczone.

VISIT

Adress

Gnieźnieńska 26

Janikowo, Poznań

62-006 Kobylnica

Phone
E-mail